Vittnesed

I 36 kap. 11 § rättegångsbalken känner många igen från filmer, radio och serier; ”Innan vittne avgiver sin berättelse, skall vittnet avlägga denna ed: ”Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra.”

Inkommen digital handling

Enligt en ny förvaltningslag (2017:900 [FL]) som träder i kraft den 1 juli 2018 anses en handling ha kommit in till en myndighet den dag som handlingen “når” myndigheten (22 § första stycket). Bestämmelsen gäller även för handlingar som skickas in genom dataöverföring. En sådan handling anses enligt lagmotiven vara inkommen till myndighet när den […]

Vart skickas överklagan?

Överklagan ska vara adresserad till förvaltningsdomstolen men den ska skickas till den myndighet som meddelat beslutet. Anledningen till det är främst pga det är de som fattat beslut ska ta ställning till om överklagan är inskickad inom överklagandetiden. 40 § 1 st. förvaltningslag (2017:900) ”Beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol.” […] 43 § 1 st. förvaltningslag […]

Uppsåt – RättsPM 2016:7

”I NJA 2016 s. 763 har Högsta domstolen förtydligat likgiltighetsuppsåtet.1Det nya är att gärningspersonen ska presumeras ha varit likgiltig om han eller hon i gärningsögonblicket trodde – i betydelsen antog eller utgick från – att effekten skulle inträda/gärningsomständigheten förelåg. Om gärningspersonen i gärningsögonblicket inte trodde att effekten skulle inträda eller att gärningsomständigheten förelåg har han […]

Förordning om FMU

SFS 2018:1633; ”8 § Det skriftliga utlåtandet från vårdgivaren ska innehålla den information och de uppgifter som Försäkringskassan har begärt för att bedöma den försäkrades rätt till ersättning eller andra förmåner enligt socialförsäkringsbalken. Om det skriftliga utlåtandet saknar någon väsentlig uppgift, ska utlåtandet kompletteras på Försäkringskassans begäran. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20181633-om-forsakringsmedicinska_sfs-2018-1633

Patientskadelagen

1997 fick Sverige patientskadelagen (1996:799), tack vare en utveckling med fler vårdgivare som ev. inte skulle teckna den fram tills dess frivilliga patientförsäkringen. 1, 2 § § patientskadelagen (1996:799) 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till patientskadeersättning och om skyldighet för vårdgivare att ha en försäkring som täcker sådan ersättning (patientförsäkring). 2 § […]