Arbetstagarens rättigheter

Hamnar du i en situation som kräver att du ska få rehabilitering så finns det ett par saker som är extra viktiga att tänka på. Exempelvis arbetsgivarens skyldighet att dokumentera hela förloppet från början till slut. För att vara på säkra sidan kan du be någon annan säkerställa och samtidigt få det bekräftat att chefen dokumenterar. Det är viktigt att kunna ha möjlighet att se vad som har sagts, gjorts och vad man kommit överens om. I socialförsäkringsbalken framgår det vad arbetsgivaren ska göra: 

30 kap. 5 § socialförsäkringsbalk (2010:110) Om det kan antas att den försäkrades arbetsförmåga kommer att vara nedsatt ska …[man] ha upprättat en plan för återgång i arbete. Planen ska i den utsträckning som det är möjligt upprättas i samråd med den försäkrade. Arbetsgivaren ska fortlöpande se till att planen för återgång i arbete följs och att det vid behov görs ändringar i den.

Försäkringskassan kan ställa krav

Försäkringskassan kan ställa krav på arbetsgivaren. De kan be att få ta del av planen för att säkerställa att den är genomtänkt och att man håller sig till planen. Försäkringskassan har mandat att anmäla arbetsgivare som ej följer regelverket.

110 kap. 14 § ”När det behövs för bedömningen av frågan om ersättning eller i övrigt för tillämpningen av denna balk får den handläggande myndigheten 1. göra förfrågan hos den försäkrades arbetsgivare…”

110 kap. 31 §  ”Myndigheter, arbetsgivare och uppdragsgivare … ska på begäran lämna Försäkringskassan … uppgifter som avser en namngiven person när det gäller förhållanden som är av betydelse för tillämpningen av denna balk.”

Stäng meny