KamR Sthlm mål nr. 8056-12

Innehållsförteckning

Kammarrätten i Stockholm dom 2013-09-09 i mål nr. 8056-12

Enligt 3 kap. 5 § tredje stycket 3 lagen (1962:381) om allmän försäkring framgår att under tid då den försäkrade deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och får aktivitetsstöd eller står till arbetsmarknadens förfogande får SGI:n under vissa förutsättningar inte sänkas. Bestämmelsen i punkt 3 gäller enligt 3 § förordningen (2000:1408) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst bl.a. en försäkrad som är arbetslös och som är beredd att anta erbjudet arbete i en omfattning som svarar mot den fastställda SGI:n samt aktivt söker sådant arbete och är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen.

Den tvistiga frågan i målet är om de anställningar AA haft vid Företaget 1 AB och Företaget 2 AB ger anledning till att höja Försäkringskassans fastställda SGI från och med den xx 2009. Ett beslut om SGI ska baseras på ett antagande om en framtida inkomst. SGI kan endast vara sådan inkomst som den försäkrade kan antas komma att åtnjuta tills vidare av arbete under minst sex månader i följd. I praxis har även anställningar som varit begränsade till kortare perioder än sex månader grundat rätt till SGI om den försäkrade har haft för avsikt att fortsätta arbeta sedan anställningen upphört (jfr bl.a. RÅ 2009 ref. 76 och FÖD 1986:59). Anställningen vid Företaget AB omfattade en period om sex månader. AA avbröt dock anställningen efter drygt en månad. Dagen efter att hon slutade skrev hon in sig hos Arbetsförmedlingen och uppbar aktivitetsstöd fram till att hon började arbeta vid Företaget 2 AB. Kammarrätten finner därför inte skäl att ifrågasätta hennes uppgivna avsikt att arbeta även efter att anställningen upphörde.

När det sedan gäller anställningen vid Företaget två så var den en behovsanställning som pågick under drygt tre månader. AA har uppgett att avsikten var att arbeta där under minst sex månader. Hon har vidare uppgett att hon efter att anställningen upphörde anmälde sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och att hon också varit aktivt arbetssökande. Uppgifterna har inte bestritts av Försäkringskassan. Vid angivna förhållanden finner kammarrätten att hennes SGI ska fastställas med beaktande även av hennes inkomster från Företaget och Företag två. Överklagandet ska således bifallas.