Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Allmän handling

2 kap. tryckfrihetsförordningen stadgar vad för sorts dokument som är att anse som en allmän handling. § 2 förklarar ”Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. Lag (2018:1801).” 3 § fortsätter ”En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet”