Andra beslut än domar

Innehåll

Ett så kallat återförvisningsbeslut medför att domstolen återförvisar målet till lägre instans. Det kan bero på att utredningen eller prövningen inte varit fullständig hos beslutsmyndigheten. Att återförvisa målet kan även ske då nya omständigheter tillkommer eller vid så kallat rättegångsfel. 34 § förvaltningsprocesslag (1971:271).