113 kap. 7 § socialförsäkringsbalk

7 § Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska ompröva ett beslut som har fattats av respektive myndighet om det skriftligen begärs av en enskild som beslutet angår och beslutet inte har meddelats med stöd av 3 §.
Ett avvisningsbeslut som grundas på att en begäran om omprövning eller ett överklagande kommit in för sent får inte omprövas. Inte heller får omprövning avse en fråga som har avgjorts

efter omprövning, eller

av domstol.
Bestämmelser om begäran om omprövning genom Internet finns i 111 kap. 4-7 §§.

Värt att notera är att alla beslut utom omprövningsbeslut enligt 113 kap. 3 §. Dessutom är det förbud mot att ompröva en fråga som avgjorts i domstol. Den enskilde ska även lämna in begäran skriftligt.