Syfte och målgrupp för AFU, TMU och SLU

Innehåll

Syftet med AFU, TMU och SLU är att få ett underlag för att göra en rättssäker prövning av rätten till ersättning från sjukförsäkringen. Utredningarna kan utgöra en del av beslutsunderlaget för Försäkringskassans bedömning av den försäkrades arbetsförmåga. AFU, TMU och SLU ska ge en fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser för individens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet. För AFU gäller dessutom att den ska beskriva individens aktivitetsförmåga på ett sätt som kan relateras till vad ett normalt förekommande arbete kräver. För samtliga utredningsformer gäller att utredning inte ska beställas i ärenden där det finns ett medicinskt underlag som visar på allvarlig sjukdom eller skada.