Statskontoret om jäv i det offentliga

Innehåll

Denna skrift syftar till att du som arbetar i den offentliga förvaltningen
ska få mer kunskap om reglerna om jäv. Skriften vänder sig till chefer och
medarbetare i både statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.
Den kan även vara nyttig att läsa för dig som arbetar i ett kommunalt
bolag, eftersom vissa av reglerna även kan gälla dig. Även om jävsreglerna
ser olika ut i olika författningar är syftet detsamma – att sätta gränser för
när och hur du kan delta i handläggningen av ett ärende och på så sätt
upprätthålla regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet.

http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2020/jav-i-offentlig-tjanst.pdf