Socialförsäkringsmål i domstolarna

Innehåll

Socialförsäkringsmål i domstolarna 2014:18 ISF-rapport.

Då konstaterades att den vanligaste orsaken till att förvaltningsdomstolarna ändrade ett beslut var att domstolen gjorde en annan bevisvärdering. ” Detta var orsaken i mer än hälften av fallen. Den näst vanligaste orsaken till att domstolarna ändrade var att ny utredning hade tillkommit under processen. I ungefär en fjärdedel av fallen var detta orsaken. Det hände också (i ungefär en tiondel av fallen) att Försäkringskassan medgav den försäkrades talan (gick med på det den försäkrade ville), ofta på grund av ny utredning, och att domstolen därefter dömde till den försäkrades fördel. Ungefär lika vanligt var det att brister i Försäkringskassans utredning eller processföring ledde till framgång för den försäkrade. En slutsats i rapporten är att Försäkringskassan har anledning att vara mer aktiv när myndigheten anser att den försäkrades överklagande ska avslås och att medge bifall till överklagandet i de fall då detta är befogat. ”

https://inspsf.se/download/18.6e75aae16a591304896c01/1565330420324/Socialfo%CC%88rsa%CC%88kringsma%CC%8Al%20i%20fo%CC%88rvaltningsdomstolarna-ISF-Rapport%202014-18.pdf