Sjuk- och aktivitetsersättningen utreds

Utredaren ska se över förmånerna vid rehabilitering. Meningen är att skapa modernare regler som anpassas till dagens rehabilitering. De ska även bidra till att förebygga ohälsa och stödja exempelvis omställning till annat arbete. Reglerna ska harmoniera med angränsande regler samt vara enkla att förstå och administrera.

Dessutom ska villkoren för rätten till sjukersättning utredas och hur regelverket kan göras mer förutsägbart och enklare för den försäkrade och Försäkringskassan

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/03/dir.-202031/