SBU:s metodhandbok

Innehåll

Detta är den tredje upplagan av SBU:s metodbok. Syftet med metodboken är
att vara en vägledning för SBU:s medarbetare och sakkunniga i arbetet med att systematiskt, enhetligt och transparent ta fram SBU:s rapporter. Metodboken kan också vara ett stöd för andra som gör systematiska utvärderingar. Även för den som tar del av utvärderingsrapporter och vill förstå mer av processerna bakom, kan metodboken innehålla värdefull information.

https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/sbushandbok.pdf