Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Läkarintyg i sjukpenningärenden

Läkarintyg i sjukpenningärenden

Kategori:

Lämnar en sökande in läkarintyg till Försäkringskassan för att intyga vid en ansökan om sjukpenning finns det särskild anledning att se över hur den fylls i. I en dom från kammarrätten Sundsvall den 2020-04-20 mål nr. 173-19 anges hur Försäkringskassan resonerar kring brister i ett läkarintyg;

”Läkarintygen som utfärdats mellan **** och **** är i princip likalydande och hänvisar till tidigare genomförd neuropsykiatrisk utredning och arbetsträning till stöd för nedsättningen av arbetsförmågan. Med beaktande av att det är samma besvär som angetts i samtliga intyg ger inte det medicinska underlaget stöd för att det varit fråga om ett förvärrat tillstånd. Vid avstämningsmöte den **** har NN (läkare) bedömt det värdefullt om AA (den sökande) längre fram kunde erbjudas ett stimulerande arbete som, utifrån hens begränsningar, ger en
arbetstillfredsställelse. I intygen den **** och **** anges att AA helt saknar arbetsförmåga i alla arbeten men det görs ingen beskrivning av vad läkarna baserar denna bedömning på eller varför bedömningen ändrats när sjukdomstillståndet inte förvärrats.”

-
×

Innehåll