Förvaltningsrätt åsidosatt sitt utredningsansvar

Innehåll

AA yrkar att hen ska beviljas sökt sjukpenning och anför att AA betvivlar att Förvaltningsrätten i Göteborg använt sig av de underlag hen hänvisat till från tidigare överklagande till Förvaltningsrätten i Stockholm

Skälen till kammarrättens avgörande

AA överklagade Försäkringskassans beslut att inte bevilja sjukpenning för perioden 010101 – 020202. Den 1 januari meddelade Förvaltningsrätten dom i målet och beviljade AA sjukpenning för tidigare perioder. Personen har i sitt överklagande till Förvaltningsrätten i Göteborg för nu aktuell period anfört att hen önskar att förvaltningsrätten använder sig av samma material som i förvaltningsrätten i Stockholm.

Förvaltningsrätten har i domen redogjort för den medicinska utredningen i målet vilken bl.a. innehållit ett särskilt läkarutlåtande för bedömning av medicinska förutsättningar för arbete daterat den 1 januari 2020 och en arbetsförmågebedömning från företagshälsovården som genomförts under mars 2017.

Kammarrätten kan konstatera att de medicinska underlag som anges i Förvaltningsrätten i Stockholms dom och som AA hänvisat till inte finns nämnda i Förvaltningsrätten i Göteborgs dom och det framgår inte heller av akten i målet att förvaltningsrätten har haft tillgång till handlingarna.

Enligt 8 § förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, ska rätten se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Kammarrätten anser att Förvaltningsrätten i Göteborg åsidosatt sitt utredningsansvar genom att avgöra målet utan att först underrätta AA om att åberopade intyg saknas i utredningen och ge henne tillfälle att skicka in dem. Förvaltningsrättens dom ska därför undanröjas och målet visas åter till förvaltningsrätten för ny handläggning.

Kammarrättens avgörande

Kammarrätten undanröjer förvaltningsrättens dom och visar målet åter till förvaltningsrätten för fortsatt handläggning.

8 § förvaltningsprocesslag (1971:291)

Rätten ska se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver.

Genom frågor och påpekanden ska rätten verka för att parterna avhjälper otydligheter och ofullständigheter i sina framställningar.

Rätten ska se till att inget onödigt förs in i målet.
Överflödig utredning får avvisas. Lag (2013:86)