Författningens beteckning

Ds 2014:1 Gröna boken; Riktlinjer för författningsskrivning s. 13

Innehåll

Med författningar avses här lagar, förordningar och andra rättsregler som i 8 kap. regeringsformen betecknas som föreskrifter (se även 1 § författningssamlingsförordningen [1976:725]).

Skilj mellan grundförfattningar och ändringsförfattningar

Författningar delas in i grundförfattningar och ändringsförfattningar. En ändringsförfattning är en författning genom vilken en annan författning ändras, ges utsträckt giltighet i tiden, sätts i kraft eller upphävs. Andra författningar är grundförfattningar.

Grundförfattningar

Lag (eller balk) används som beteckning på grundförfattningar som beslutas av riksdagen.

Förordning används som beteckning på grundförfattningar som beslutas av regeringen.

Ändringsförfattningar

Lag används som beteckning på ändringsförfattningar som beslutas av riksdagen, oavsett tidigare beteckning.

Förordning används som beteckning på ändringsförfattningar som beslutas av regeringen, oavsett tidigare beteckning.

Tillkännagivanden

Tillkännagivanden kan användas när det finns behov av att upplysa en större krets om faktiska förhållanden. Det får inte vara fråga om normgivning utan enbart om att lämna information i en viss fråga.

Ett tillkännagivande upphävs inte. Om man vill ge det ett annat innehåll, måste det ersättas av ett nytt tillkännagivande. Det går alltså inte att ändra i ett tillkännagivande, det vill säga publicera ett ändringstillkännagivande. Om informationen i ett tillkännagivande är inaktuell och inte ska ersättas med någon annan information, går det dock att i ett nytt tillkännagivande låta det gamla tillkännagivandet utgå.