Fm 2021:2 Förordningsmotiv för förordning om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag

Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser om sådant omställningsstöd som Skatteverket får lämna till företag enligt lagen om omställningsstöd.

Innehåll

Tillämpningsområde

1 §

Paragrafen motsvarar i allt väsentligt 1 § förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020. Se förordningsmotiven (Fm 2020:8) till den bestämmelsen.

Förordningens innehåll

2 §

Paragrafen motsvarar i allt väsentligt 2 § förordningen om omställningsstöd för mars och april 2020. Se förordningsmotiven (Fm 2020:8) till den bestämmelsen.

Uttryck i förordningen

3 §

Paragrafen motsvarar 3 § förordningen om omställningsstöd för mars och april 2020. Se förordningsmotiven (Fm 2020:8) till den bestämmelsen.

Stödperiod och referensperiod

4 §

I paragrafen anges vilka månader som utgör stödperiod respektive referensperiod vid tillämpning av förordningen.

När omställningsstöd får lämnas

5 §

I paragrafen regleras de grundläggande förutsättningarna för stöd enligt förordningen.

Första stycket motsvarar huvudsakligen 4 § första stycket 1 och 2 förordningen om omställningsstöd för mars och april 2020. Se förordningsmotiven (Fm 2020:8) till de bestämmelserna. En skillnad är dock att det enligt den aktuella bestämmelsen krävs att nettoomsättningen för stödperioden understiger 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden, dvs. att det procentuella omsättningstappet överstiger 50 procent.

Andra stycket innehåller ett ytterligare krav på kausalitet mellan en viss del av nedgången i nettoomsättning och vissa särskilda restriktioner. Kravet innebär att ett omsättningstapp på minst 25 procent i förhållande till den totala omsättningen för referensperioden ska vara orsakad av att företaget inte har kunnat bedriva verksamhet i samma omfattning som tidigare till följd av de särskilt angivna restriktionerna. Detta kan förtydligas med följande exempel. Ett företag hade en nettoomsättning på 100 för referensperioden respektive 20 för stödperioden. Hela omsättningstappet på 80 är orsakat av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19. Endast ett omsättningstapp på 20 är dock orsakat av de aktuella restriktionerna, vilket innebär att ett omsättningstapp på 20 procent i förhållande till den totala omsättningen för referensperioden har ett sådant orsakssamband som avses. Företaget uppfyller därför inte villkoret att ett tapp som motsvarar minst 25 procent av referensperiodens omsättning har en sådan orsak som krävs enligt andra stycket. I enlighet med allmänna förvaltningsrättsliga principer ankommer det på företaget att göra sannolikt att kravet är uppfyllt. Företaget bör därför i sin ansökan ange vilken restriktion som orsakat ett inkomstbortfall, på vilket sätt och i vilken omfattning. Nedan ges exempel på hur detta i normalfallet kan ske i förhållande till respektive restriktion. Det krävs inte att en restriktion ensamt orsakat en nedgång i nettoomsättning som motsvarar minst 25 procent av den totala omsättningen för referensperioden, utan det är tillräckligt att flera av restriktionerna tillsammans har haft en sådan påverkan.

I första punkten hänvisas till bestämmelser i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Vad som avses genom hänvisningen är både sådana företag som begränsat sin verksamhet med hänsyn till förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare och sådana företag som inte har bedrivit någon verksamhet alls på grund av att det varit olönsamt att bedriva verksamhet med anledning av förbudet. Även företag som drabbats genom restriktionen på så vis att en väsentlig kundkategori uteslutits kan uppfylla kravet. Detta gäller sådana företag som under normala förhållanden säljer en betydande del av sina varor och tjänster till företag som på grund av förbudet inte bedrivit verksamhet under stödperioden. En sådan påverkan kan i normalfallet anses visad om minst 25 procent av försäljningen under referensperioden avsåg försäljning av varor och tjänster till sådana företag. Det krävs också att det är fråga om varor och tjänster av sådant slag som inte efterfrågas av köparen även när denne håller stängt, vilket kan vara fallet om företaget säljer tjänster i form av underhåll och liknande.

I andra punkten hänvisas till bestämmelser i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige. Den förordningen innehåller regler som under stödperioden inneburit att utlänningar som reser till Sverige från en annan stat än en EES-stat eller Schweiz som huvudregel ska nekas inresa i landet och avvisas. De företag som påverkats av det tillfälliga inreseförbudet i sådan mån att tillräckligt orsakssamband föreligger är företag vars kundkrets till betydande del utgörs av personer från länder utanför EES- området och Schweiz. En sådan påverkan kan i normalfallet anses visad om minst 25 procent av försäljningen under referensperioden avsåg varor och tjänster till personer från länder som under stödperioden omfattats av det tillfälliga inreseförbudet. Distansförsäljning av varor kan dock typiskt sett inte anses ha påverkats av inreseförbudet på sådant sätt att kravet på kausalitet är uppfyllt.

I tredje punkten hänvisas till Utrikesdepartementets avrådan från resor, om avrådan utfärdats med anledning av spridningen av sjukdomen covid-

19. Under stödperioden har Utrikesdepartementet avrått från alla icke nödvändiga utrikes resor, med vissa uttryckliga undantag. Tillräcklig påverkan kan i normalfallet anses visad om minst 25 procent av försäljningen under referensperioden avsåg resor till destinationer som Utrikesdepartementet avrått från att resa till under stödperioden. Om reseavrådan bara har gällt under en del av stödperioden ska detta beaktas.

6 §

Paragrafen motsvarar huvudsakligen 4 § förordningen om omställningsstöd för mars och april 2020. Se förordningsmotiven (Fm 2020:8) till den bestämmelsen.

Första stycket femte punkten är ny. Punkten innebär att sådana företag som lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas på inte kan få stöd. Även utländska juridiska personer av motsvarande slag som bedriver verksamhet i Sverige genom en filial träffas av bestämmelsen.

Genom fjärde stycket möjliggörs att ett företag söker stöd utan hinder av att det inte dessförinnan uttömt möjligheterna till stöd enligt förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020 och förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars–juli 2020, vilket annars hade krävts enligt första stycket 4.

7 §

Paragrafen motsvarar i allt väsentligt 5 § förordningen om omställningsstöd för mars och april 2020. Se förordningsmotiven (Fm 2020:8) till den bestämmelsen.

8 §

Paragrafen motsvarar huvudsakligen 6 § förordningen om omställningsstöd för mars och april 2020. Se förordningsmotiven (Fm 2020:8) till den bestämmelsen.

Första stycket andra punkten är ny. Enligt punkten ska revisorn yttra sig över den procentuella nedgång i nettoomsättning som är orsakad av någon av de restriktioner som anges i 5 § andra stycket.

En skillnad jämfört med 6 § förordningen om omställningsstöd för mars och april 2020 är att s.k. bestyrkandeintyg enligt tredje stycket krävs om det sökta stödet uppgår till minst 3 miljoner kronor.

9 §

Paragrafen motsvarar 7 § förordningen om omställningsstöd för mars och april 2020. Se förordningsmotiven (Fm 2020:8) till den bestämmelsen.

Vissa ombildningar

10 §

Paragrafen motsvarar i allt väsentligt 8 § förordningen om omställningsstöd för mars och april 2020. Se förordningsmotiven (Fm 2020:8) till den bestämmelsen.

Beräkning av omställningsstöd

11 §

I paragrafen anges hur omställningsstödet beräknas.

I första stycket hänvisas till den procentuella nedgång i nettoomsättning som avses i 5 § andra stycket. Det är alltså bara det procentuella omsättningstapp som är orsakat av en eller flera av de tre restriktioner som anges i 5 § andra stycket som får ligga till grund för stödberäkningen. Detta kan illustreras med följande exempel. Ett företag hade en nettoomsättning på 100 för referensperioden. För stödperioden är omsättningen 20. En nedgång i omsättning på 80 är orsakad av pandemins effekter på sådant vis som avses i 5 § första stycket. Det är dock endast en nedgång i omsättning på 40 som har sin orsak i en eller flera av de tre restriktioner som anges i 5 § andra stycket. Företaget får därmed endast beakta ett omsättningstapp på 40 procent i stödberäkningen (40 dividerat med 100). Andelen fasta kostnader som ersätts uppgår då till 30 procent (0,4 multiplicerat med 0,75).

Enligt andra stycket ges stöd i stället för vad som framgår av första stycket i vissa fall med ett belopp som motsvarar 100 procent av företagets fasta kostnader för stödperioden. En förutsättning är att företaget till följd av förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har varit helt förhindrat från att bedriva verksamhet under stödperioden. Kravet att företaget ska ha varit helt förhindrat från att bedriva verksamhet innebär att ingen direkt intäktsgenererande verksamhet som ingår i företagets normala verksamhet får ha förekommit under stödperioden. Det är dock inte ett hinder att företaget utfört underhåll eller liknande åtgärder. Det är inte heller ett hinder att företaget haft enstaka inkomster som av periodiseringsskäl ska hänföras till stödperioden, förutsatt att ingen direkt intäktsgenererande verksamhet förekommit. Det krävs inte att företaget varit formellt förbjudet att bedriva verksamheten. Det är tillräckligt att verksamheten varit stängd på grund av att det inte varit företagsekonomiskt motiverat att hålla öppet verksamheten om den anpassas till det krav på högsta antal deltagare som följer av förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

12 §

Paragrafen motsvarar huvudsakligen 10 § förordningen om omställningsstöd för mars och april 2020. Se förordningsmotiven (Fm 2020:8) till den bestämmelsen. En skillnad är dock att första stycket trettonde punkten i den aktuella bestämmelsen innehåller en utökning av definitionen för fasta kostnader. Enligt punkten avses som fasta kostnader även farledsavgifter inom sjöfart, till den del avgiften inte är beroende av antalet passagerare eller lasten ombord fartyget.

13 §

Paragrafen motsvarar i allt väsentligt 11 § förordningen om omställningsstöd för mars och april 2020. Se förordningsmotiven (Fm 2020:8) till den bestämmelsen.

14 §

Paragrafen motsvarar i allt väsentligt 12 § förordningen om omställningsstöd för mars och april 2020. Se förordningsmotiven (Fm 2020:8) till den bestämmelsen.

15 §

Paragrafen motsvarar i allt väsentligt 13 § förordningen om omställningsstöd för mars och april 2020, i den ursprungliga lydelsen. Se förordningsmotiven (Fm 2020:8) till den bestämmelsen.

16 §

Första och tredje styckena motsvarar i allt väsentligt 14 § förordningen om omställningsstöd för mars och april 2020. Se förordningsmotiven (Fm 2020:8) till den bestämmelsen.

Enligt andra stycket ska det maximala stödet minskas med belopp som företaget eller ett annat företag i samma koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) har fått eller kommer att få i stöd för stödperioden juni och juli 2020 enligt förordningen om omställningsstöd för maj–juli 2020. Har företaget redan fått 8 miljoner kronor i stöd enligt den förordningen är alltså det maximala stödet 142 miljoner kronor. Även stöd till företag i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen omfattas. Detta innebär att stöd till utländska koncernföretag kan träffas av bestämmelsen om företagen upprätthåller förbindelser med varandra motsvarande vad som anges i årsredovisningslagen. Att stöd enligt förordningen om omställningsstöd för maj–juli 2020 även ska avräknas följer av den allmänna bestämmelsen i 15 § 2. Sådan avräkning ska ske innan stödet begränsas till maxbeloppet enligt första stycket.

17 §

Paragrafen motsvarar i huvudsak 15 § förordningen om omställningsstöd för mars och april 2020. Se förordningsmotiven (Fm 2020:8) till den bestämmelsen.

I tredje stycket anges vad som avses med bruttoresultat. Hänvisningen till kostnader för handelsvaror, legoarbeten och underentreprenader innebär att en periodisering ska göras av de aktuella utgifterna. Av femte stycket följer att denna periodisering ska göras i enlighet med periodiseringsregeln i 14 §.

Hur ansökan ska göras

18 §

Paragrafen motsvarar 16 § förordningen om omställningsstöd för mars och april 2020. Se förordningsmotiven (Fm 2020:8) till den bestämmelsen.

19 §

Paragrafen motsvarar 17 § förordningen om omställningsstöd för mars och april 2020. Se förordningsmotiven (Fm 2020:8) till den bestämmelsen.

Utbetalning av omställningsstöd

20 §

Paragrafen motsvarar 18 § förordningen om omställningsstöd för mars och april 2020. Se förordningsmotiven (Fm 2020:8) till den bestämmelsen.

Rätt att meddela föreskrifter

21 §

Paragrafen motsvarar 19 § förordningen om omställningsstöd för mars och april 2020. Se förordningsmotiven (Fm 2020:8) till den bestämmelsen.

Anmälan om brott

22 §

Paragrafen motsvarar 20 § förordningen om omställningsstöd för mars och april 2020. Se förordningsmotiven (Fm 2020:8) till den bestämmelsen.

Fler inlägg i samma kategori: 

Inlägg i samma kategori: