Ds 2001:1 Kommittéhandboken

Innehåll

Ds 2000:1

Denna nya upplaga av Statsrådsberedningens publikation Kommittéhandboken innehåller information och riktlinjer för kommittéordförande, särskilda utredare, kommittésekreterare och andra inom kommittéväsendet. Den är ett led i strävandena att effektivisera kommittéväsendet och säkerställa en hög kvalitet i det viktiga underlag för regeringens och riksdagens beslut som kommittéernas betänkanden utgör. Sedan förra upplagan – den kom 1992 – har Sverige blivit medlem i Europeiska unionen. Vidare har en ny kommittéförordning tillkommit och Regeringskansliet organiserats om, bl.a. så att en särskild enhet (Kommittéservice) för administrativt stöd till kommittéerna bildats vid sidan av departementen. Detta återspeglas i den nya upplagan. Även i övrigt har texten aktualiserats och på en del punkter byggts ut.

Ds 2001:1 Kommittéhandboken