Domstolen dömer

Innehåll

17 kap. 3 § rättegångsbalk:

Dom må ej givas över annat eller mera, än vad part i behörig ordning yrkat. Är saken sådan att förlikning därom är tillåten, må dom ej grundas å omständigher, som icke av part åberopats till grund för hans talan. 

En domstol får inte döma utanför det som yrkas enligt denna paragraf. De grunder som en part åberopar som stöd för sin talan består av de (omedelbart) relevanta omständigheterna. Ett åberopat rättsfaktum måste vara i tillräcklig grad individualiserat och konkretiserat.