Aktuellt

Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål om arbetsskada till följd av en annan skadlig inverkan

Målet gäller frågan om den skada elektrikern fått är en följd av annan skadlig inverkan i arbetet. I målet föreligger yttranden från åtta olika läkare som alla är specialister i ortopedi samt ett utlåtande från läkare vid Arbets- och miljömedicin.
Den oenighet som finns mellan specialisterna rör huvudsakligen frågan om de skadliga momenten varit av sådan omfattning, intensitet och varaktighet att de kunnat förorsaka besvären.

Läs mer