Arbetsskador till följd av smittsamma sjukdomar

Innehåll

Med hänsyn till spridningen av covid-19 och situationen i vård och omsorg bör covid-19 läggas till i förteckningen över smittsamma sjukdomar i bilagan till förordningen om arbets-skadeförsäkring och statligt personskadeskydd, (FASP).

regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/04/arbetsskador-till-foljd-av-smittsamma-sjukdomar/(öppnas i en ny flik)