3 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Författningskommentar till förvaltningsprocesslagen (1971:291) hämtat ur prop. 1971:30 med förslag till lag om allmänna förvaltningsdomstolar m.m.

Innehåll

Måls anhängiggörande

3 § Ansökan, besvär, anmälan, underställning och annan åtgärd, varigenom mål anhängiggöres, skall ske skriftligen. 

Ansöknings- eller besvärshandling från enskild bör innehålla uppgift om hans namn, personnummer, yrke, postadress och telefonnummer. Handlingen skall vara egenhändigt undertecknad av honom eller hans ombud.

I paragrafen slås fast att ansökan, besvär, anmälan, underställning och annan åtgärd, varigenom mål anhängiggörs, skall ske skriftligen. Bestämmelsen har ingen direkt motsvarighet i departementspromemorians lagförslag.

Nuvarande ordning. De bestämmelser som finns om besvär, ansökan eller annan framställning till regeringsrätten, kammarrätten eller prövningsnämnd bygger på förutsättningen att besvär etc. skall vara skriftliga.

I vissa fall föreskrivs uttryckligen att talan skall föras genom att besvärsinlaga inges. I fråga om besvär hos kammarrätten hänvisar 22 § kammarrättsstadgan till 52 kap. RB i tillämpliga delar. Enligt 52 kap. 1 § RB skall den som vill anföra besvär ge in besvärsinlaga. Besvär hos kammarrätten enligt förordningen om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning skall enligt 40 § förordningen ske genom ingivande av besvärsinlaga.

Remissyttrande. Kammarrätten påpekar att förslaget inte innehåller någon bestämmelse av vilken det klart framgår att ansökan eller besvär varigenom talan anhängiggörs hos förvaltningsdomstol skall ha skriftlig form.

Departementschefen. I likhet med kammarrätten anser jag att lagen bör innehålla en uttrycklig bestämmelse om att ansökan, besvär och därmed jämförlig hänvändelse, varigenom mål anhängiggörs, skall ske skriftligen. Som jag har framhållit i specialmotiveringen till 7 § förvaltningslagen bör kravet på skriftlighet anses uppfyllt när ansökningen etc. gjorts genom telegram eller annat fjärrskriftsmeddelande. Kravet på skriftlighet bör gälla för alla slags åtgärder som kan medföra att mål blir anhängigt hos förvaltningsdomstol, alltså inte bara de nyss åsyftade åtgärderna utan också åtgärder som framställning om eftertaxering, anmälan och liknande meddelande samt underställning.