AD domar

Arbetsdomstolen dom 2011-03-23 mål nr A 134/10

Ogiltigförklaring av uppsägning m.m.

Fråga om det har förelegat saklig grund för uppsägning av en pilot som av flygbolagets flygchef hade meddelats flygförbud eftersom hon saknade erforderlig grundkompetens för flygning. Kompetensbristen hade uppkommit efter en längre tids frånvaro från flygning på grund av föräldraledighet. Allmänna uttalanden om arbetsgivarens skyldighet i vissa situationer att medverka till att en arbetstagare återfår sin yrkeskompetens. 

Arbetsdomstolen dom 2017-06-28 i mål nr B 65/17

Stäng meny