Att ändra talan

2 st. 25 § 50 kap. rättegångsbalk (1942:740) talar om vad som gäller vid ett överklagande. ”En klagande får inte ändra sin talan att avse en annan del av tingsrättens dom än den som uppgetts vid överklagandet”. Det finns dock undantag och ett sådant är 1 st. 3 § 13 kap RB, dvs; ”på grund […]