Allmän handling

2 kap. 1 § Tryckfrihetsförodning (1949:105), var och en har rätt att ta del av allmän handling. Var och en omfattar även utländska medborgare. Att begränsa handlingars offentlighet får enbart göras med stöd i lag, vidare om det i 2 §. Rätten får begränsas för att skydda rikets säkerhet, penningpolitik, förebygga brott, skydda växter och […]