Uppsägningstid

Uppsägningstid regleras i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS), och i dess paragraf elva. Det kan inskränkas av kollektivavtal enligt 2 § 3 st.   För både

Sjuk- och aktivitetsersättningen utreds

Utredaren ska se över förmånerna vid rehabilitering. Meningen är att skapa modernare regler som anpassas till dagens rehabilitering. De ska även bidra till att förebygga

Rättsregel

En rättsregel är utformad som ett direktiv att när vissa rättsfakta (en gärning) konstateras, skall personen dömas till en viss påföljd. Handlingsdirektivet talar om vad

Försäkringskassans handläggning av AFU

ISF rapport s. 37 När utlåtandet har kommit in till Försäkringskassan, ska handläggaren kvalitetssäkra det. Om väsentliga uppgifter saknas i bedömningen, ska handläggaren be den

Aktivitetsförmågeutredning, manual

Manual för läkare som ska genomföra aktivitetsförmågeutredningar (AFU) Den här manualen riktar sig till dig som är läkare och ska genomföra aktivitetsförmågeutredningar (AFU). AFU är

Arbetsförmedlingens bedömning är vägledande

Kammarrätten Sundsvall dom 2020-03-16 i mål nr 1501-19 Kammarrätten ger rätt till den sökande i ett ärende gällande sjukpenning. Bland annat fastslår rätten att Arbetsförmedlingens

Sjukersättning – två av kraven…

I dag är det framför allt två kriterier i Försäkringskassans prövning av rätt till sjukersättning som Ruth Mannelqvist anser har för högt ställda krav. Ett

Patientskadelagen

1997 fick Sverige patientskadelagen (1996:799), tack vare en utveckling med fler vårdgivare som ev. inte skulle teckna den fram tills dess frivilliga patientförsäkringen. 1, 2

JO uttalar sig inte i sakfrågan

I sitt beslut den 16 mars 2009 anförde JO Nordenfelt i bedömningsdelen följande. Inledningsvis vill jag framhålla att jag inte uttalar mig beträffande den omständigheten

Vad säger SFB om omprövning?

113 kap. 7 § socialförsäkringsbalk 7 § Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska ompröva ett beslut som har fattats av respektive myndighet om det skriftligen begärs av

Journalanteckning var avgörande

Förvaltningsrätten Umeå dom 20190314, mål nr. 705-18 I Försäkringskassans journal den 25 augusti 2017 framgår bl.a. följande (namn och datum är maskerade); “Läkarintyg för hel

Beslut & kommunicering

Försäkringskassan ska kommunicera beslut med den försäkrade som ska ges tillfälle att yttra sig. 10 § förvaltningslag (2017:900)  Partsinsyn10 § Den som är part i