Lagen om offentlig anställning

Förkortas LOA och har SFS nummer 1994:260. Föreskrifterna reglerar kring arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter. Lagen gäller ej de arbetstagare hos statliga bolag, stiftelser eller andra av staten ägda privaträttsliga rättssubjekt.