Straffrätt

Brottsbalk (1962:700)

Brottsbalken har totalt trettioåtta kapitel som är indelade i tre avdelningar. Första avdelningen är en allmän beskrivning av vad som är brott och påföljder. Därefter räknas påföljder och brotten upp mer ingående i andra och tredje avdelningen

1 §   Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet

Stäng meny