Vägledande domar

HFD Mål nr. 7299-10 : HFD konstaterar att i detta fall var det osannolikt att rehabåtgärder skulle leda till en förbättring och avslår Fk överklagan.

HFD 2019 ref.14 : Fråga i mål om sjukpenning hur det ska avgöras om skada eller funktionsnedsättning till följd av en olycka är av sådant slag att det kan anses oskäligt att pröva den försäkrades arbetsförmåga mot förvärvsarbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Socialförsäkringsmål: Mål nr 7175-17,

AD domar

Arbetsdomstolen dom 2011-03-23 mål nr A 134/10

Ogiltigförklaring av uppsägning m.m.

Fråga om det har förelegat saklig grund för uppsägning av en pilot som av flygbolagets flygchef hade meddelats flygförbud eftersom hon saknade erforderlig grundkompetens för flygning. Kompetensbristen hade uppkommit efter en längre tids frånvaro från flygning på grund av föräldraledighet. Allmänna uttalanden om arbetsgivarens skyldighet i vissa situationer att medverka till att en arbetstagare återfår sin yrkeskompetens. 

Arbetsdomstolen dom 2017-06-28 i mål nr B 65/17

Stäng meny