Ersättning eller ej?

Sjukersättning får man om man tillhör den grupp som troligen aldrig kommer kunna arbeta igen. Det kan bero på sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Där ska man ha testat alla former av rehabilitering och försök att kunna arbeta. Försäkringskassan ska bedöma om man har rätt till ersättning eller ej. Därför skall läkarn antecka diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.

Läkarens skyldigheter

5 § Bestämmelser om att den som är skyldig att föra patientjournal ska utfärda intyg om en patients vård, på begäran av honom eller henne, finns i 10 kap. 3 § patientlagen (2014:821) och 3 kap. 16 § patientdatalagen (2008:355).

6 § I 6 kap. 9 § patientsäkerhetslagen (2010:659) finns bestämmelser om vissa läkares och tandläkares skyldighet att göra undersökningar och avge utlåtanden på begäran av länsstyrelse, domstol, åklagarmyndighet, Polismyndigheten eller överförmyndare.

7 § Enligt 4 kap. 3 § 1 hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) ska verksamhetschefen ansvara för att den som varit intagen på sjukhus på begäran avgiftsfritt får intyg om orsaken till intagningen och om tiden för intagningen och utskrivningen.

Stäng meny