Arbetsförmåga inom sjukförsäkringen

Detta är den sjätte och avslutande rapporten inom det projektarbete som Försäkringskassan i samverkan och samråd med Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och sjukvården, under drygt två år bedrivit utifrån regeringsuppdrag att utveckla metoder för bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen. Mot bakgrund av hur bedömningsverktyget och dess delar utvecklats, förankrats och implementerats presenteras Försäkringskassans förslag till fortsatt utveckling och vetenskaplig utvärdering. 

Förslaget innebär bland annat att försöksverksamheten med det nya sättet att bedöma personers aktivitet, den så kallade AFU skall utvidgas till att omfatta fler landsting och regioner.. Tanken är att genomföra ett större antal fördjupade utredningar, att det sker med det grundformat som tidigare redovisats samt att den kunskap avseende krav på medicinskt relaterade aktivitetsförmågor som tagits fram ska ingå i bedömningsverktyget som ett kunskapsunderlag att relatera individers bedömda förmåga gentemot.

Stäng meny