Styrning och uppdrag

Försäkringskassan styrs av myndighetsförordningen, samt ett regleringsbrev och instruktioner. Kassan tar hand om bidrag till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Äldre person er får sin ersättning från Pensionsmyndigheten. Totala summan man betalar ut varje år ligger på ca 200 miljarder. Uppdraget de har är att ge folk ersättning – och framförallt att ge rätt ersättning till rätt person. Det ska ske rättsäkert och effektivt.

Handläggning

Handläggarens uppdrag är mer eller mindre att göra bedömning om personen ska bli sjukskriven eller om man är tillräckligt frisk för att jobba. De ska alltså sammanställa all information och göra en bedömning på detta. Det är här det går snett. Det står vidare att det är handläggaren som avgör om personen kan jobba eller inte. Alltså inte läkaren, utan handläggaren avgör det.

Man menar också att man tar in försäkringsmedicinska rådgivare om det uppstår tveksamheter. Dessa experter ska då tillsammans med handläggarna analysera det som läkaren har skrivit (inte ringa och prata), utan analysera. Man poängterar gärna att de är medicinskt kunniga, och att de inte fattar beslutet, utan det göra handläggaren. Vidare står det även att handläggaren gör bedömningen om personen kan arbeta eller inte. De värderar inte sjukdomen i sig.

Försäkringskassan ska inte använda begreppet ”objektiva fynd” utan använda de begrepp som står i läkarintyget, det vill säga observationer, undersökningsfynd och testresultat. Läkaren ska ange vilka observationer som hen har gjort vid undersökningen och det är viktigt att det framgår att läkaren själv gjort en bedömning och analys och inte enbart återupprepar det patienten sagt.

Kassans mål för 2019

Förutom ett antal interna mål såsom jämställdhet och att minska sin sjukskrivning hos personalen, så ingår även att sammanställa underlag mellan dem och landstingen. Försäkringskassan ska sammanställa landstingens underlag och resultat avseende villkor 1 och 2 i överenskommelsen om En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019 och lämna en samlad redovisning till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 februari 2020. Villkor 3 ska redovisas senast den 31 maj 2020.

Överklaga beslut

Om du är missnöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära att de omprövar beslutet. Omprövning innebär att de tar del av dina synpunkter och gör en ny genomgång av ärendet. Har du nya underlag att lämna in så tas det med i omprövningen. För att få sitt ärende omprövat ska man fylla i en blankett och skicka till Försäkringskassan. Tänk på att din begäran om omprövning måste komma inom två månader.  

Stäng meny