Sjukersättning och vård av barn

Det finns skäl till en viss försiktighet om man får sjukersättning i kombination med vård av barn. Det fick en kvinna erfara när Fk drog in sjukersättning då det visar sig att kvinnan tog hand om sin tonårsson i hemmet. Sonen var i stort behov av omsorg som då Fk bedömde det som likvärdigt med […]

Försäkringskassan och AFU

ISF rapport s. 37   När utlåtandet har kommit in till Försäkringskassan, ska handläggaren kvalitetssäkra det. Om väsentliga uppgifter saknas i bedömningen, ska handläggaren be den utredande läkaren att komplettera utlåtandet med nödvändiga uppgifter. Handläggaren ska göra en avvikelserapportering i de fall där  1) en beställd utredning inte är levererad eller där behovet av utredning […]

Aktivitetsförmågeutredning, manual

Manual för läkare som ska genomföra aktivitetsförmågeutredningar (AFU) Den här manualen riktar sig till dig som är läkare och ska genomföra aktivitetsförmågeutredningar (AFU). AFU är en standardiserad försäkringsmedicinsk utredningsmetod. Samtliga försäkrade som genomgår en AFU ska garanteras en undersökning med samma kvalitet och förutsättningar. Manualen beskriver därför mer eller mindre exakt hur samtliga arbetssteg ska […]

Sjukersättning – två av kraven…

I dag är det framför allt två kriterier i Försäkringskassans prövning av rätt till sjukersättning som Ruth Mannelqvist anser har för högt ställda krav. Ett av dem gäller just hur man ser på begreppet »stadigvarande« som ska gälla en sjukdom eller funktionsnedsättning för att bevilja sjukersättning. – När det gäller bedömningen om en nedsatt arbetsförmåga […]

Journalanteckning var avgörande

Förvaltningsrätten Umeå dom 20190314, mål nr. 705-18 I Försäkringskassans journal den 25 augusti 2017 framgår bl.a. följande (namn och datum är maskerade); ”Läkarintyg för hel arbetsoförmåga för perioden xx – xx har kommit in den xx. Läkarintyget beskriver AA:s diagnoser, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning under den aktuella perioden och Försäkringskassan bedömer att läkarintyget är tillräckligt för […]

Läkares manual för genomförande av aktivitetsförmågeutredningar (AFU)

AFU är en standardiserad försäkringsmedicinsk utredningsmetod. Samtliga försäkrade som genomgår en AFU ska garanteras en undersökning med samma kvalitet och förutsättningar. Manualen beskriver därför mer eller mindre exakt hur samtliga arbetssteg ska genomföras, hur resultaten ska rapporteras och vilka hänsyn den bedömande läkaren ska ta i undersökningssituationen. Utredningen och undersökningen ska genomföras i den ordning […]