Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

En god förvaltning

God förvaltning

I ett försök att skapa en helhetsbild kommer här sammanfattas väldig kort om hur definition av en god förvaltning innebär. Sidan fylls på och bearbetas efterhand.

Innehållsförteckning

Myndighetsutövning

Lagboken ger ingen definition om vad myndighetsutövning betyder. Men ordet förekommer i både regeringsformen, förvaltningslagen, brottsbalken och JO:s instruktion. Enligt förarbeten till förvaltningslagen defineras ordet som ”utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd … eller annat jämförbart förhållande” (Allmän förvaltningsrätt s. 20). En myndighet utför även andra arbetsuppgifter än myndighetsutövning och ett sådant exempel är snöskottning, polis som riktar om trafiken, köra buss osv. Även råd, upplysningar och andra icke bindande uttalanden samt undervisning och sjukvård hamnar utanför begreppet myndighetsutövning.

Förvaltningslagen

Följande information kring ett ärendes anhängiggörande är hämtat ur förvaltningslag (2017:900) och gäller handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndighet. Den gäller inte vid handläggning av ärenden hos myndigheter i kommuner och landsting där besluten kan laglighetsprövas genom överklagande enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Det sistnämnda framgår i 2 § förvaltningslagen (FL). De gäller ej hos brottsbekämpande verksamhet enligt 3 § FL. Eftersom förvaltningslagen är subsidiär vilket innebär att en lag eller förordning som innehåller avvikande bestämmelser ska den bestämmelsen tillämpas.

Ett ärende

I förvaltningslagens 19 § beskrivs hur en enskild kan inleda ett ärende hos en myndighet. Paragrafens första mening delar initiering av ärenden i tre grupper. Det vanligaste förfarandet då en enskild initierar ett ärende är genom en ansökan, det kan handla om en licens, ansökan om serveringstillstånd eller tillstånd till att uppföra en byggnad.

Ett annat sätt är genom att det lämnas in en anmälan, exempelvis då en enskild anmäler till socialnämnden att ett barn far illa. Enligt paragrafen initieras ärenden även genom en ”annan framställning”, som då är tänkt omfatta alla tänkbara situationer utan att mer i detalj ange vilka. Ett ärende behöver inte initieras på något speciellt sätt genom att det ej ställs några formkrav utan är teknikoberoende.

Initialstadiet

När handlingen tas emot på myndigheten ska den diarieföras enligt offentlighet och sekretesslagen. I diariet noteras datum då handlingen kom till myndigheten, vem handlingen kom från och en kort notis om handlingens innehåll (budskap).