Rättshandlingars ogiltighet

3 kap. 32 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område; 32 § Den, som avgivit en viljeförklaring, vilken i följd av felskrivning eller annat misstag å hans sida fått annat innehåll än åsyftat varit, vare icke bunden av viljeförklaringens innehåll, där den, till vilken förklaringen är riktad, insåg eller bort inse […]

Arbetsdomstol

Arbetsdomstolen (AD) är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. För verksamheten gäller lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister och förordningen (1988:1137) med instruktion för Arbetsdomstolen. Vissa typer av arbetstvister kan dras direkt inför Arbetsdomstolen. Domstolen är då första och enda domstol. I […]

Skadeståndslagen

En allmänt känd latinsk term är culpa och dolus, de härstammar från skadeståndslagen och dess kapitel två och paragraf ett. Den som med mening och avsikt gör en skada på en person eller sak skall ersätta skadan. Cu´lpa betyder helt enkelt skuld. Att lagen är helt dispositiv framkommer i den första paragrafen. Med andra ord, avtal […]

Kommanditbolag

I ett kommanditbolag ska det finnas minst en komplementär och en kommanditdelägare. Komplementären har ett obegränsat ansvar och svarar för företagets skulder med hela sin förmögenhet. Kommanditdelägaren har ett begränsat ansvar (och svarar endast med sin kapitalinsats). En komplementär är personligt ansvarig. Det gäller både företagets skulder och att andra avtal hålls. Ansvaret är solidariskt. […]

Debatt om Samhall

Röster gör sig hörda om att lägga ner Samhall eller göra om det från grunden. Ja, sådana här historier är ingen kul läsning ” Jag känner mycket stor press, jobbet är inte anpassat som de säger att det ska vara. De respekterar inte människor och visar inte respekt för personers sjukdomar eller hinder. ”

Kammarrätten ger intagen rätt mot Kriminalvården

Kammarrätten konstaterar att Kriminalvården inte ens påstått att mannens drygt 15 månader långa innehav av boken har påverkat honom eller andra intagna på ett sätt som äventyrat ordningen eller säkerheten på anstalten. De synpunkter på denna koranöversättning som Kriminalvården åberopat ger inte stöd för att hans fortsatta innehav av den kan leda till sådana olägenheter […]