Försäkringskassan får JO-kritik

Beslutet i korthet: Försäkringskassan har i interna anvisningar, i form av ett s.k. informationsmeddelande (IM), föreskrivit att myndigheten i vissa fall ska göra undantag från kravet på skriftlighet vid begäran om omprövning. Att en begäran om omprövning ska göras skriftligt följer av 113 kap. 7 § socialförsäkringsbalken. I beslutet uttalar JO att Försäkringskassan, oavsett i […]

Fingeravtryck på mobil

En person var häktad misstänkt för grov smuggling. I hansmobiltelefon fanns en applikation som kunde öppnas endast genom att hans finger lades på telefonen. Tullverkets utredare misstänkte att det i applikationen fanns meddelanden som kunde vara av betydelse för brottsutredningen. Den misstänkte ville dock inte frivilligt låsa upp applikationen. En åklagare beslutade att denmisstänktes fingeravtryck skulle tas […]

IVO kritiseras av JO

I en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) klagade en förälder till en vuxen patient på den medicinska vård som patienten hade fått. Sedan IVO hade vidtagit vissa utredningsåtgärder inkom patientens hustru, tillika gode man, med en skrivelse till IVO och anförde att hon inte ville att klagomålen skulle utredas. IVO beslutade därefter […]

Försäkringskassan får kritik av JO

Beslutet i korthet: Försäkringskassan hade kännedom om AA:s svårigheter att närvara fysiskt vid möten i myndighetens lokaler. Trots det och trots att AA bett om och föreslagit alternativa mötesformer utredde inte Försäkringskassan den möjligheten. Istället drog myndigheten in AA:s. sjukpenning när han uteblev från de möten hos Försäkringskassan som han kallats till. I beslutet uttalar […]

JO uttalar sig inte i sakfrågan

I sitt beslut den 16 mars 2009 anförde JO Nordenfelt i bedömningsdelen följande. Inledningsvis vill jag framhålla att jag inte uttalar mig beträffande den omständigheten att Försäkringskassan under lång tid har betalat ut sjukpenning utan att ha haft tillgång till löpande medicinskt underlag. Ärendet i denna del rör snarast själva sakfrågan, dvs. frågan om M.B:s […]

JO – i riksdagens tjänst

”Även om JO:s åtalsbefogenhet används alltmer sällan utgör den genom sin existens basen för JO:s tillsyn. Den som blir föremål för JO:s granskning löper formellt sett alltid en risk att utsättas för brottsutredning och lagföring. JO:s rätt att väcka åtal tjänar också som påminnelse om skyldigheten att medverka i JO:s utredningar; den som trilskas bryter […]