Hälso- och sjukvård

Sjukvård

Föreskrifter

  • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
  • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40)
  • Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 20096) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård

Försäkring för vårdgivare

1997 fick Sverige patientskadelagen som ersatte den frivilliga försäkringen vårdgivare kunde teckna. Lagens tolfte paragraf; ”Vårdgivare skall ha en patientförsäkring som täcker ersättning för skador som omfattas av denna lag. ” Vidare står det att man skall som försäkringsgivare vara medlem i en patientförsäkringsförening.

Stäng meny