God förvaltning

Centrala lagar

Förvaltningslag (2017:900), FL, gäller för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna och handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna.

Myndighetsutövning

Ordet myndighetsutövning förekommer i bland annat regeringsformen, förvaltningslagen, brottsbalken och JO:s instruktion.

Enligt förarbeten till förvaltningslagen defineras ordet som ”utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd … eller annat jämförbart förhållande” (Allmän förvaltningsrätt s. 20).

En myndighet och dess personal utför även ännat än det som hamnar i begreppet myndighetsutövning. Exempelvis vid snöskottning och när en polis som dirigerar trafiken. Även råd, upplysningar och andra icke bindande uttalanden samt undervisning och sjukvård hamnar utanför begreppet myndighetsutövning.

Ett ärende

I förvaltningslagens 19 § beskrivs hur en enskild kan inleda ett ärende hos en myndighet. Paragrafens första mening delar initiering av ärenden i tre grupper. Det vanligaste förfarandet då en enskild initierar ett ärende är genom en ansökan, det kan handla om en licens, ansökan om serveringstillstånd eller tillstånd till att uppföra en byggnad. Ett annat sätt är genom att det lämnas in en anmälan, exempelvis då en enskild anmäler till socialnämnden att ett barn far illa. Enligt paragrafen initieras ärenden även genom en ”annan framställning”, som då är tänkt omfatta alla tänkbara situationer utan att mer i detalj ange vilka. Ett ärende behöver inte initieras på något speciellt sätt genom att det ej ställs några formkrav utan är teknikoberoende.

”För att veta om ett ärende har inletts vid en myndighet är det alltså av betydelse att kunna avgöra om myndigheten måste avsluta handläggningen genom ett beslut. Det är därmed också av vikt att kunna avgöra när en myndighet ska anses ha fattat ett beslut i ett ärende. Som utredningen framhåller är det svårt att slå fast någon entydig och helt invändningsfri definition av uttrycket beslut. Ett beslut innefattar dock regelmässigt ett uttalande från en myndighet som är avsett att ha vissa verkningar för den som beslutet är riktat mot. Det är uttalandets syfte och innehåll som avgör uttalandets karaktär av beslut, inte dess yttre form (RÅ 2004 ref. 8). Uttalandet syftar ofta till att påverka mottagarens handlande i en given situation.”

Initialstadiet

När handlingen tas emot på myndigheten ska den diarieföras enligt offentlighet och sekretesslagen. I diariet noteras datum då handlingen kom till myndigheten, vem handlingen kom från och en kort notis om handlingens innehåll (dess budskap).