Försäkringskassans motivering

Här ett exempel på hur Försäkringskassan resonerar;

I de medicinska underlagen framkommer att du diagnostiserats med AA samt BB. Att detta, i synnerhet BB, kan vara en allvarlig sjukdom enligt Socialstyrelsens definition av begreppet står klart men för att Försäkringskassan skall kunna tillämpa lagens undantagsbestämmelse om oskäligt krävs inte bara att du har en allvarlig sjukdom utan också att du genomgår en långvarig rehabilitering eller får en omfattande medicinsk behandling på grund av din sjukdom.  Det finns ingenting i underlagen som stödjer att du genomgår en sådan rehabilitering eller medicinsk behandling varvid lagens undantagsbestämmelse inte kan bli tillämpbar i ditt ärende.

Din arbetsförmåga skall därför bedömas enligt lagens huvudbestämmelse det vill säga mot ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. För att rätt till sjukpenning skall uppkomma krävs att det finns en tydlig koppling mellan dina besvär, de effekter som dessa har på din funktionsförmåga och varför du av rent medicinska skäl inte skulle kunna arbeta trots dina besvär.

I underlagen framkommer att du diagnostiserats med AA och BB. Det framkommer även att dina frakturer gör det svårt för dig att klara av fysiskt ansträngande arbetsuppgifter eller uppgifter som kräver full funktion i dina ZZ. Det finns dock ingen närmare beskrivning i de medicinska underlagen kring hur din funktionsförmåga påverkas rent praktiskt av det AA som du drabbats av. Läkaren förklarar inte hur du påverkas av AA och vad det är du rent praktiskt inte klarar av att göra på grund av AA. Det finns ingen fullgod förklaring i underlagen till varför du av rent medicinska skäl inte skulle kunna klara av ett för dig lämpligt fysiskt lätt arbete trots dina besvär. Det skulle till exempel kunna vara ett kontorsarbete eller ett arbete i en reception vilket får anses vara på arbetsmarknaden normalt förekommande arbeten. Kopplingen mellan dina besvär och varför du inte skulle kunna arbeta trots dina besvär är inte tillräckligt tydlig.

Riksrevisionen rapporterar

Riksrevisionen har granskat förvaltningsrätternas hantering av överklagade beslut om sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning och ekonomiskt bistånd. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Företrädare för Regeringskansliet, Domstolsverket, Förvaltningsrätterna i Falun, Göteborg, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö samt Försäkringskassan har fått tillfälle att faktagranska och i övrigt lämna synpunkter på utkast till slutrapport. Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer som avser förvaltningsrätterna, Domstolsverket och regeringen.