Överklaga till förvaltningsrätten

Texten tar sikte på beslut från Försäkringskassan

Det är klokt att tillföra nya medicinska underlag i ärendet i samband med omprövning – såsom kompletterande intyg från sjukskrivande läkare. Det man bör tänka på är att den tidsperiod man söker omprövning för härleds till intygen. Exempelvis, om omprövningen gäller för sjukpenning för en viss period året innan så kommer ett intyg om sökandes nuvarande hälsotillstånd inte tillföra något. 

Eventuella intyg, uppgifter eller bevis man har att tillföra bör skickas till just omprövning och inte i samband med överklagan till Förvaltningsrätten. Om man skickar intyget i samband med en överklagan till Förvaltningsrätten kan det leda till att man bedömer att uppgifterna förvisso styrker rätten till sjukpenning, men att Fk:s beslut är korrekt underbyggt då det togs. Det beror på att rättskipningen är tänkt att fungera på detta sätt. Förvaltningsrätten har till uppgift att pröva huruvida Försäkringskassan har fattat ett korrekt beslut eller ej på de uppgifter som fanns till hands.

Med andra ord, en komplettering av läkarintyg bör skickas i samband med omprövning eftersom Försäkringskassan kan då bygga sitt beslut på de uppgifterna. Skulle Försäkringskassan inte ändra på sitt beslut så kan överinstansen bifalla överklagandet med motiveringen att Försäkringskassan borde beviljat sjukpenning.

Försäkringskassans motivering

Exempel på hur Försäkringskassan motiverar ett avslag.

I de medicinska underlagen framkommer att du diagnostiserats med AA samt BB. Att detta, i synnerhet BB, kan vara en allvarlig sjukdom enligt Socialstyrelsens definition av begreppet står klart men för att Försäkringskassan skall kunna tillämpa lagens undantagsbestämmelse om oskäligt krävs inte bara att du har en allvarlig sjukdom utan också att du genomgår en långvarig rehabilitering eller får en omfattande medicinsk behandling på grund av din sjukdom.  Det finns ingenting i underlagen som stödjer att du genomgår en sådan rehabilitering eller medicinsk behandling varvid lagens undantagsbestämmelse inte kan bli tillämpbar i ditt ärende.

Din arbetsförmåga skall därför bedömas enligt lagens huvudbestämmelse det vill säga mot ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. För att rätt till sjukpenning skall uppkomma krävs att det finns en tydlig koppling mellan dina besvär, de effekter som dessa har på din funktionsförmåga och varför du av rent medicinska skäl inte skulle kunna arbeta trots dina besvär.

I underlagen framkommer att du diagnostiserats med AA och BB. Det framkommer även att dina frakturer gör det svårt för dig att klara av fysiskt ansträngande arbetsuppgifter eller uppgifter som kräver full funktion i dina ZZ. Det finns dock ingen närmare beskrivning i de medicinska underlagen kring hur din funktionsförmåga påverkas rent praktiskt av det AA som du drabbats av. Läkaren förklarar inte hur du påverkas av AA och vad det är du rent praktiskt inte klarar av att göra på grund av AA. Det finns ingen fullgod förklaring i underlagen till varför du av rent medicinska skäl inte skulle kunna klara av ett för dig lämpligt fysiskt lätt arbete trots dina besvär. Det skulle till exempel kunna vara ett kontorsarbete eller ett arbete i en reception vilket får anses vara på arbetsmarknaden normalt förekommande arbeten. Kopplingen mellan dina besvär och varför du inte skulle kunna arbeta trots dina besvär är inte tillräckligt tydlig.

Riksrevisionen rapporterar

Riksrevisionen har granskat förvaltningsrätternas hantering av överklagade beslut om sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning och ekonomiskt bistånd. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Företrädare för Regeringskansliet, Domstolsverket, Förvaltningsrätterna i Falun, Göteborg, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö samt Försäkringskassan har fått tillfälle att faktagranska och i övrigt lämna synpunkter på utkast till slutrapport. Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer som avser förvaltningsrätterna, Domstolsverket och regeringen. Länk till rapporten.