Mäklarens skyldigheter

En mycket läsvärd studentuppsats där sidan 25 till 30 handlar om fastighetsmäklarens skyldigheter och handlingsplikt vid kontraktsskrivandet. Man går igenom oklara formuleringar och avsaknad av specifika uppgifter. Sidan 30 går igenom beslut avseende tidsfrister. 

Mäklares ansvar

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka mäklarnas och besiktningsmännens ansvar gentemot en fastighetsköpare. Både frågan om ansvaret för fel i fastigheter och för uppdragets utförande har utretts. Utöver det har en redogörelse också gjorts för vilket ansvar som föreligger när uppgifter vidarebefordras från en säljare samt för de påföljder som kan aktualiseras vid brister i utförandet av uppdraget. Den rättsdogmatiska metoden har använts för att besvara syftet. Metoden innebär att studera rättskällorna för att fastställa gällande rätt.

Det har konstaterats att både mäklare och besiktningsmän har ett professionsansvar. I professionsansvaret ingår bland annat en informations- och omsorgsplikt som kan leda till ett skadeståndsansvar vid brister i utförandet av uppdraget. Den slutsats som har dragits är dock att rättsläget är oklart på grund av att det finns en brist på prejudikat som behandlar mäklarnas ansvar samt att det saknas lagreglering för besiktningsmännens uppdrag. 

Stäng meny