Jordbruksfastighet

Ska man köpa en jordbruksfastighet bör man kontrollera om man måste söka förvärvstillstånd hos länsrätten.

Tillstånd för bolag – RK 2006-78 

Vid en sammantagen bedömning av vad som framkommit i målet noterar länsrätten särskilt att det är fråga om en mindre fastighet på vilken ett rationellt skogsbruk inte kan bedrivas. Den i lagen angivna balansen mellan olika ägarkategorier påverkas vid ett godkännande inte i någon märkbar utsträckning. Såväl kommunen som länsstyrelsen har ställt sig positiva till förvärvet och det är inte klarlagt att förvärvet skulle ha en negativ påverkan på prisbilden på orten. Vissa provodlingar planeras på fastigheten. Mot bakgrund av det anförda finner länsrätten att särskilda skäl föreligger att bifalla bolagets ansökan om förvärvstillstånd.

KamR 7125-12

Förutom i 6 § andra stycket 1 – 3 jordförvärvslagen angivna speciella förhållanden får juridisk person lämnas förvärvstillstånd om det annars finns särskilda skäl. I prop. 2004/05:53 s. 39 anges att ”Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl ska en prövning göras utifrån en avvägning mellan intresset att bevara balansen mellan olika ägarkategorier och vad som är skäligt i det enskilda fallet. Även allmänna intressen kan därvid beaktas.”  

Regeringsrätten uttalade i RÅ 1991 not 466 att ifrågavarande rättsregel är utformad så att den ger ett betydande mått av handlingsfrihet. Den i målet aktuella fastigheten kan bedömas ha endast begränsad betydelse som enhet för jord- och skogsbruk. Den nu aktuell fastigheten avses ske inom ramen för en, såvitt framgår, någorlunda fast och långvarig ägargemenskap. Förvaltningsrätten finner sammantaget att förhållandena är sådana att särskilda skäl kan sägas föreligga för att lämna Cantac Aps förvärvstillstånd avseende fastigheten Osby Gökön 1:11. 

Stäng meny