Jordabalken (1970:994)

1 kap. 1 § Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Om fastighetsbildning finns särskilda bestämmelser.

2 kap. 1 § Till en fastighet hör

byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk, på rot stående träd och andra växter, naturlig gödsel.

Till en fastighet hör även en sådan byggnad eller annan anläggning som är uppförd utanför fastigheten, om den är avsedd för stadigvarande bruk vid utövandet av ett servitut till förmån för fastigheten och inte hör till den fastighet där den finns. Detsamma gäller i fråga om en ledning eller annan anordning för vilken ledningsrätt har beviljats, om det vid en förrättning enligt ledningsrättslagen (1973:1144) har förordnats att rätten skall höra till fastigheten. Lag (2006:42)

Med jord menar man allt som finns på jordytan oavsett om det är vatten, grus, lera, skog osv. Vad man menar med fastighet framkommer inte i jordabalken, men det framkommer i 1 kap  2 § vad som menas. Om man som köpare har för avsikt att stycka fastigheten och har skäl att förutsätta det, men att det inte tillåts av myndighet, ja då ligger ett rådighetsfel. Högsta Domstolen konstaterade i NJA 1997 s. 629 att enbart ett så kallat svartbygge inte i sig räcker för att häva köpet, det måste även finnas ett rivningsföreläggande vid köpet:

4 kap. 18 § Medför offentlig myndighets beslut att köparen icke förvärvat den rådighet över fastigheten som han vid köpet hade skäl att förutsätta, äger 12 § motsvarande tillämpning.

Stäng meny