F. A. Q.

Detta är ingen f.a.q. i vanlig bemärkelse, utan ett urval av frågor vi besvarat. Ni kan ställa en fråga genom kontaktformuläret nedan. Självklart publicerar vi inget utan er tillåtelse och svaren nedan är av allmän karaktär så det går inte knyta dem till någon individ.

  • All
  • Arbetsrätt
  • Myndighet
  • Domstol
  • Sjukförsäkring
  • All
  • Arbetsrätt
  • Myndighet
  • Domstol
  • Sjukförsäkring
Uppsägningsbesked till anställd

Frågan är om den anställdas signatur är nödvändig? Som arbetsgivare kan det bli nödvändigt att kunna bevisa att den anställde tagit emot ett uppsägningsbesked. Därför bör den anställde bekräfta mottagandet med sin namnteckning. Men ofta vill den anställda inte göra det och då ska man se till att det finns en tredje person närvarande när beskedet överlämnas. Den personen måste vara inställd på att vittna om det blir nödvändigt.

Måste kommunikationen ske med traditionella brev?

Nej, e-post ska en myndighet ha som alternativ. Däremot är myndigheten inte skyldig att svara dig via e-post, de kan välja att skicka brev. Essen, U. Förvaltningsrättens grunder 2018 s. 107

Motivera beslut, vad gäller?

Ja, i regel måste ett beslut motiveras. Undantagen gäller vid anställning, eller att beslutet måste ske skyndsamt pga allmänt eller enskilt intresse. Även undantag för föreskrifter enligt regeringsformen undantas från beslutsmotivering eller för att skydda nationens säkerhet. 32 § förvaltningslag (2017:900)

Vilka handlingar har förvaltningsrätten?

Enligt förordningen ska domstolen registrera de handlingar som kommer in. 4 § förordning (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol; "Under handläggningen av ett mål ska det fortlöpande registreras vilka handlingar som kommer in till domstolen, vilka åtgärder som domstolen utför i målet och vad som i övrigt förekommer i målet eller i samband med överklagande av ett avgörande."

Sista dagen vid överklagande

Om den sista dagen är en röd dag/söndag. Vad gäller då? 2 § lagen (1930:173) om beräkning av stadgad tid "Om överklagandetiden löper ut på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, etc. räknas nästa vardag som slutdagen."

Chefens påverkan på ett beslut

Själva beslutsgången varierar mellan olika myndigheter vilket beskrivs närmare i de handlingar som styr myndighetens organisation och arbetssätt. Att en chef påverkar en enskild handläggare förbjuds genom självständighetsprincipen i regeringsformen. JO har till och med uttalat olämplighet kring att en chef efterfrågar information som är direkt inriktad på avgörandet i ett visst ärende. (JO2014/15 s.667)

Vad är ett kommuniceringsbrev?

Ett så kallat kommuniceringsbrev ska en myndighet skicka ut före beslut fattas (finns undantag vid brådskande ärenden ex.).  Har du fått ett sådant brev gäller dett att leta efter deras överväganden till hur de kommit fram till sitt beslut, oftast är det två-tre meningar som är kärnan.

Var finns vägledning, proposition eller rättsfall gällande FK’s ansvar att omvandla sjukpenning till sjukersättning?

RiR 2018:9 Prop. 2007/08:136 s. 87 ff., HFD 2018 ref. 51, HFD 2019 ref. 48

Skicka in din fråga till oss