F. A. Q.

Detta är ingen f.a.q. i vanlig bemärkelse, utan ett urval av frågor vi besvarat. Ni kan ställa en fråga genom kontaktformuläret nedan. Självklart publicerar vi inget utan er tillåtelse och svaren nedan är av allmän karaktär så det går inte knyta dem till någon individ.

Nej, e-post ska en myndighet ha som alternativ. Däremot är myndigheten inte skyldig att svara dig via e-post, de kan välja att skicka brev.*

*Essen, U. Förvaltningsrättens grunder 2018 s. 107

4 § förordning (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol;

”Under handläggningen av ett mål ska det fortlöpande registreras vilka handlingar som kommer in till domstolen, vilka åtgärder som domstolen utför i målet och vad som i övrigt förekommer i målet eller i samband med överklagande av ett avgörande.”

Ja, i regel måste ett beslut motiveras. Undantagen gäller vid anställning, eller att beslutet måste ske skyndsamt pga allmänt eller enskilt intresse. Även undantag för föreskrifter enligt regeringsformen undantas från beslutsmotivering eller för att skydda nationens säkerhet.

32 § förvaltningslag (2017:900)

2 § lagen (1930:173) om beräkning av stadgad tid

”Om överklagandetiden löper ut på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, etc. räknas nästa vardag som slutdagen.”

 

Detta varierar mellan olika myndigheter men det kan man ta del av i de handlingar som styr myndighetens organisation och arbetssätt.
Att en chef påverkar en enskild handläggare förbjuds genom självständighetsprincipen i regeringsformen. JO har till och med uttalat olämplighet kring att en chef efterfrågar information som är direkt inriktad på avgörandet i ett visst ärende. (JO2014/15 s.667)

Ett så kallat kommuniceringsbrev ska en myndighet skicka ut före beslut fattas (finns undantag vid brådskande ärenden ex.).  Har du fått ett sådant brev gäller dett att leta efter deras överväganden till hur de kommit fram till sitt beslut, oftast är det två-tre meningar som är kärnan.