Föräldrabalk (1949:381)

Om faderskap och moderskap till barn

Enligt tradition är utgångspunkten till att en gift man är fader till barnet. Med andra ord, man utgår från det – det är en så kallad presumtionsregel. Om någon skriftligen anger att han är fader till barnet och modern samt socialnämnden godkänner detta, så anses det vara så. Lika självklart är det vid adoption, de biologiska föräldrarna är inte lägre i lagens mening föräldrar.

Godkänner mannen i äktenskapet skriftligen annan mans bekräftelse av faderskapet och har i fråga om bekräftelsen iakttagits bestämmelserna i 4 §, skall därigenom anses fastställt att mannen i äktenskapet ej är barnets fader. Bekräftelsen skall dock i detta fall alltid vara skriftligen godkänd av modern. Lag (1990:1526).

Stäng meny