Fastighetsrätt

Jordförvärvslagen

Är man i färd med att köpa en jordbruksfastighet bör man kontrollera om man måste söka förvärvstillstånd hos länsrätten. 

Tillstånd för bolag – RK 2006-78; Vid en sammantagen bedömning av vad som framkommit i målet noterar länsrätten särskilt att det är fråga om en mindre fastighet på vilken ett rationellt skogsbruk inte kan bedrivas. Den i lagen angivna balansen mellan olika ägarkategorier påverkas vid ett godkännande inte i någon märkbar utsträckning. Såväl kommunen som länsstyrelsen har ställt sig positiva till förvärvet och det är inte klarlagt att förvärvet skulle ha en negativ påverkan på prisbilden på orten. Vissa provodlingar planeras på fastigheten. Mot bakgrund av det anförda finner länsrätten att särskilda skäl föreligger att bifalla bolagets ansökan om förvärvstillstånd.”

KamR 7125-12; Förutom i 6 § andra stycket 1 – 3 jordförvärvslagen angivna speciella förhållanden får juridisk person lämnas förvärvstillstånd om det annars finns särskilda skäl. I prop. 2004/05:53 s. 39 anges att ”Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl ska en prövning göras utifrån en avvägning mellan intresset att bevara balansen mellan olika ägarkategorier och vad som är skäligt i det enskilda fallet. Även allmänna intressen kan därvid beaktas.”  

Regeringsrätten uttalade i RÅ 1991 not 466 att ifrågavarande rättsregel är utformad så att den ger ett betydande mått av handlingsfrihet. Den i målet aktuella fastigheten kan bedömas ha endast begränsad betydelse som enhet för jord- och skogsbruk. Den nu aktuell fastigheten avses ske inom ramen för en, såvitt framgår, någorlunda fast och långvarig ägargemenskap. Förvaltningsrätten finner sammantaget att förhållandena är sådana att särskilda skäl kan sägas föreligga för att lämna Cantac Aps förvärvstillstånd avseende fastigheten Osby Gökön 1:11. 

Friskrivning

Ska du sälja din bostad, villa eller gård? Har du tänkt få med en friskrivningsklausul? Ja, anledning till att ha en sådan klausul är många, men vad innebär det egentligen? Det som styr själva försäljningen är jordabalken. Där kan man läsa att säljaren är ansvarig för “dolda fel” i upp till tio år. Tio år är en lång period och många undviker gärna ett sådant ansvar.  Även fast försäljningspriset blir lägre kan den tryggheten som friskrivning ger vara värt den förlusten. Lagen, jordabalken är inte i sin helhet bindande. Det innebär att om man vill så kan man avtala bort delar av den, man säger att lagen är dispositiv. När man skriver ett avtal så skall man tänka på att det är viktigt att du upplyser köparen om eventuella fel och brister i fastigheten. Det innebär att känner du till ett dolt fel så skall du upplysa om det. Med andra ord du kan inte friskriva dig från sådant fel som är dolt om du känner till felet. 
Högsta domstolen skriver i en dom att ”en säljare av fast egendom – liksom en säljare av lös egendom i befintligt skick – i viss utsträckning bör vara skyldig att upplysa köparen om förhållanden som han känner till och som köparen bort upptäcka men förbisett”. Med andra ord får man som säljare en sorts upplysningsplikt. Man kan säga att har man upplyst köparen om felet så är det inte ett dolt fel längre.

Högsta Domstolen T 2932-05