Prövningstillstånd

Om Kammarrätten meddelar prövningstillstånd så skall man uppfylla skälen i Förvaltningsprocesslagen (1971:291) 34 a § andra stycket;

Prövningstillstånd ska meddelas om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Sen överklagan

Enligt 37 c § i denna lag får tiden för ett överklagande återställas om man försuttit tiden pga en giltig ursäkt. Krav är mycket högt ställda enligt praxis, exempelvis kan slarv eller försummelse av ett ombud inte räknas som en giltig ursäkt, men det beror på omständigheterna (jfr RÅ 2003 ref. 82 I och II, RÅ 1994 not 715).

"Tydlig medicinsk motivering"

Kammarrätten beslutar att förvaltningsrättens dom upphävs och att kassans beslut fastställs och för fram bl.a. följande. Förvaltningsrättens resonemang grundar sig på att AA uppvisat ett försämrat hälsotillstånd. Det måste dock finnas en tydlig medicinsk motivering till varför en person behöver vara sjukskriven och det saknas. Det framgår inte hur sjukskrivande läkare noterat AA omfattande aktivitetsbegränsningar och de framstår mest som hennes egna beskrivningar av sina svårigheter än en objektiv bedömning. Den utredning som AA nu lämnat in ger en betydligt tydligare bild av hur hennes sjukdomstillstånd sett ut.

Det framgår att det funnits kontinuerlig kontakt med kardiolog, men det finns inga eller i vart fall mycket små aktivitetsbegränsningar beskrivna till följd av XX (sjukdomstillståndet). Det är också anmärkningsvärda skillnader mellan den besvärsbild som kardiologen noterar och vad sjukskrivande läkare skrivit. Den senares bedömning framstår som mycket tveksam i förhållande till att kardiologen skriver att AA till och med klarar av att ZZ (motionera) även om hon upplever en del besvär med andfåddhet och orkeslöshet. AA anser att överklagandet ska avslås och för fram bl.a. följande.

Det är konstigt att personer som inte träffat henne anser att hon kan stå till arbetsmarknadens förfogande. Hennes läkare och Arbetsförmedlingen, som har träffat henne, anser det motsatta. Hennes allmänna tillstånd var väldigt dåligt under perioden på grund av XX och biverkningar av mediciner. Försäkringskassan verkar dock endast fokusera på XX. Skulle hon inte ha ätit medicinerna skulle hennes puls vara mycket hög även i vila. Läkarna prövade flera olika mediciner för att hon skulle må så bra som möjligt och slippa biverkningar. Hon lämnar in journalanteckningar till stöd för sin inställning

Stäng meny