Personalakt

Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg får vara med i exemplet. Sahlgrenska sjukhuset är en del av Västra Götaland som i sin tur är ett landsting. Ett landsting i sin tur är något som kallas för ”offentlig sektor”. Den offentliga sektorn skiljer sig från den privata sektorn genom att den drivs av staten och styrs av andra lagar. De lagar, eller rättsregler som vi ska tillämpa för att få ett svar är dessa två:

Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) och Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). I Tryckfrihetsförordningen (TF), som är en grundlag, står det att ”…var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar”., [2kap 1§]

Följdfrågan blir det, vad är en allmän handlingr? Läser man vidare så står det vilka handlingar som räknas som allmänna, hur och var de isåfall kan förvaras. Utan att gå in på detaljer så kan man sammanfatta det som passar in i rättsfrågan. Personalakten är en skrift, den förvaras hos en ”myndighet”, och myndighetsbegreppet i TF omfattar bland annat landsting. Sista kravet för att det ska vara en allmän handling är att den har kommit in/skickats till myndigheten eller att de har upprättat/skrivit den. 

Det är nu rättsregel två kommer in, nämligen Offentlighets och sekretesslagen (SFS 2009:400). ”

21 kap. 1 § OSL; ”Sekretess gäller för uppgift som rör en enskilds hälsa eller sexualliv, såsom uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande uppgift, om det måste antas att den enskilde eller någon närstående till denne kommer att lida betydande men om uppgiften röjs.” 

Om man önskar få ut sin egen personalakt så gäller inte sekretessen mot en själv, förutom vid vissa undantag. Syftet med bestämmelsen är i första hand att hindra en patient, från att ta del av sin journal vid exempelvis vård på en psykiatrisk klinik. (Vilket även betyder att personalen har tystnadsplikt gentemot patienten i frågan]. [ Prop 1979/80:2 med förslag till sekretesslag]

Det innebär att såvida den enskilde ej behöver skyddas av sekretess gentemot sig själv enligt ovan nämnda skäl så gäller följande ”sekretess till skydd för en enskild inte gäller i förhållande till den enskilde själv”. [12 kap 1§] 

25 kap. 6 §; ”Sekretessen enligt 1-5 § gäller i förhållande till den vård- eller behandlingsbehövande själv för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne.” 

Stäng meny