Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

2 kap. 1 § TF

2 kap. 1 § TF

2 kap. 14 § TF

1 § Som allmän handling anses inte
1. ett brev, ett telegram eller någon annan sådan handling som har lämnats in till eller upprättats hos en myndighet
endast för befordran av ett meddelande,
2. ett meddelande eller någon annan handling som har lämnats in till eller upprättats hos en myndighet endast för
offentliggörande i en periodisk skrift som ges ut genom myndigheten,
3. en tryckt skrift, en ljud- eller bildupptagning eller någon annan handling som ingår i ett bibliotek eller som från
en enskild har tillförts ett allmänt arkiv uteslutande för förvaring och vård eller forsknings- och studieändamål
eller privata brev, skrifter eller upptagningar som annars har överlämnats till en myndighet uteslutande för något
av de angivna ändamålen,
4. en upptagning av innehållet i en sådan handling som avses i 3, om upptagningen förvaras hos en myndighet där
den ursprungliga handlingen inte skulle vara att anse som allmän.
Det som föreskrivs i första stycket 3 om handlingar som ingår i bibliotek tillämpas inte på en upptagning i en
databas som en myndighet har tillgång till enligt ett avtal med en annan myndighet, om upptagningen är allmän
handling hos den myndigheten.
Lag (2018:1801).